So sánh sản phẩm
Hoàng Trung chỉ là một tướng già hay một số người lại muốn đưa Ngụy Diên vào để thành lục hổ tướng.

Dưới đây là chiến công của ngũ hổ tướng được phản ánh trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa:

Chiến công của Ngũ hổ tướng

QUAN CÔNG
Dẹp khởi nghĩa Khăn Vàng.
Chém Hoa Hùng, tướng của Đổng Trác
Chém Nhan Lương, Văn Xú, tướng của Viên Thiệu.
Vượt 5 ải, chém 6 tướng của Tào Tháo
Chiếm quận Trường Sa, thu phục được Hoàng Trung.
Bức hàng Vu Cấm, chém Bàng Đức.

TRƯƠNG PHI
Chặn quân Tào Tháo ở trận Trường Bản
Truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích
Đánh Tây Xuyên, thu phục Nghiêm Nhan.
Giao tranh với Trương Cáp ở Ba Tây.
Đánh nhau với Mã Siêu.

TRIỆU TỬ LONG
Cứu con trai Lưu Bị trong trận Trường Bản, chém hơn 50 tướng của Tào Tháo, cướp được thanh kiếm Thanh Công của Tào Tháo.
Truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích.
Đánh Tây Xuyên, Hán Trung.
Đánh tộc người Man do Mạnh Hoạch chỉ huy.
Tham gia Bắc phạt do Gia Cát Lượng chỉ huy


MÃ SIÊU
Đánh Tây Xuyên (công hạ Thành Đô).
Truy kích Tào Tháo ở Hán Trung
Phòng ngự Hán Trung, bảo vệ cửa ải Dương Bình

HOÀNG TRUNG
Đánh Tây Xuyên
Chiếm núi Thiên Đăng là nơi cất giữ lương thảo của quân Tào.
Núi Định Quân, chém chết Hạ Hầu Uyên.

NGŨ HỔ

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang